LLISTA DE PREUS I BUTLLETA DE COMANDA I SUBSCRIPCIÓ


Subscripció per un any

Els Marges (Estat Espanyol) --- 33 Eur.  Els Marges (Europa) --- 60 Eur. 

Els Marges (Resta món) --- 80 Eur.

Subscripció per dos anys

Els Marges (Estat Espanyol) --- 60 Eur.  Els Marges (Europa) --- 100 Eur. 
Els Marges (Resta món) --- 150 Eur.

Subscriptor protector (3 números) 100 Eur.

Número en curs  --- 12 Eur.
Números endarrerits (a partir del núm. 72) --- 14 Eur.
També podeu subscriure-us a la versió digital de la revista a www.quiosc.cat o www.ztory.com/ca

Nom i cognoms :
Adreça :
Població : Codi Postal :
Província :
Telèfon:
e-mail:
Subscripció a "Els Marges" a partir del número:
Per (un) o (dos) anys?:
Números endarrerits:
Pagament per domiciliació bancària (20 dígits):
Pagament per taló bancari (T):